Chanukah 5779 

Tisha B'Av Halachic Digest 5778

Purim Halachic Digest 5779

  Chanukah Halachic Digest 5778

Last Days Sukkos Halachic Digest 5779 

Sukkos Halachic Digest 5779 

Yom Kippur Halachic Digest 577 8

Rosh Hashana Halachic Digest  5779  

Shvii and Acharon Shel Pesach 5778 

Pesach Halachic Digest 5779 Part 1